Covid

Odmrażanie sportu - IV etap od 29 maja 2020

[FRAGMENTY PYTAŃ I ODPOWIEDZI]

 • Czy można korzystać z szatni sportowej dla uczestników zajęć?

Tak, jest możliwe korzystanie z szatni.

 • Czy możliwa jest aktywność fizyczna bez maseczki?

Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności.

 • Czy podczas aktywności sportowej jest obowiązek zachowania 2 metrowego dystansu społecznego?

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

 • Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

 • Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe w sportach walki?

Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu, w szczególności sportów walki, nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak aby uczestnicy zajęć korzystali z osobistego sprzętu treningowego oraz dezynfekowali ręce przed i po określonej aktywności.

 • Jakie są obecnie wytyczne sanitarne?

Rozporządzenie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi:

  • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):
  • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających (z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
  • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

UWAGA! Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju działalności.e

Odmrażanie sportu - III etap od 18 maja 2020

UWAGA:

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/sport/etap-iii-od-18-maja-rozporzadzenie-rady-ministrow

Pełny tekst pytań i odpowiedzi:
https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi

[FRAGMENTY ROZPORZĄDZENIA]

 

Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych?

   Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:

 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 • podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,
 • osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,
 • zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

   Kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie zawartych w rozporządzeniu wytycznych dotyczących udostępniania hali/sali sportowej?

 • Odpowiedzialność spoczywa na podmiocie uprawnionym do udostępnienia danego obiektu.

Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych, bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej?

 • Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

Czy limit ćwiczących w przeliczeniu na powierzchnię sali/hali sportowej należy rozumieć jako limit wejść na jednorazowe zajęcia, czy jest to limit dzienny?

 • Nie jest to limit dzienny. Limit określa liczbę osób przebywających w tym samym momencie na danym obiekcie.

Czy na sali sportowej można prowadzić zajęcia odpłatne dla uczestników tzw. zajęcia indywidualne?

 • Tak można. Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie.

Ile grup dziennie może ćwiczyć na sali/hali sportowej?

 • Rozporządzenie nie określa ograniczeń w tym zakresie. Ważne aby nie przekraczać jednorazowo limitu osób korzystających z sali/hali.

Jaki dystans powinni zachowywać między sobą ćwiczący na sali/hali sportowej?

 • Rozporządzenie nie określa dystansu między ćwiczącymi na sali/hali sportowej. Zalecane jednak jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu społecznego. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się – 2 metry odległości.

Czy można korzystać z szatni na sali/hali sportowej dla uczestników zajęć?

 • Nie, nie jest możliwe korzystanie z szatni.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach sportowych po zajęciach?

 • Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Czy ćwiczący na sali/hali sportowej musza mieć założone maseczki?

 • Nie, podczas zajęć na sali/hali sportowej, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Czy możliwe jest dzielenie dużej sali/hali sportowej na mniejsze sektory?

 • Nie, możliwość dzielenia dotyczy jedynie pełnowymiarowych boisk otwartych.

Czy jest dolna granica wielkości sali sportowej, której dotyczy limit 12 osób + trener?

 • Nie ma. Natomiast należy zapewnić przestrzeń do zachowania dystansu społecznego pomiędzy ćwiczącymi.

Czy rodzice dzieci poniżej 13 roku życia mogą być na trybunach sali sportowej podczas zajęć sportowych?

 • Nie mogą. Trybuny sportowe traktowane są jako integralna część obiektu, dla którego ustanowiono stosowny limit.

Jak powinny wyglądać zajęcia sportowe na sali/hali sportowej w sportach walki?

 • Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

  W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi, nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), uczestnicy zajęć powinni korzystać z osobistego sprzętu treningowego oraz obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z obiektu.

Czy jest katalog sportów, które mogą być uprawiane w halach i salach oraz na obiektach
o charakterze otwartym?

 • Obowiązujące przepisy nie zawierają takiego katalogu.

Jak wygląda sytuacja ze street workoutem? Czy można korzystać z siłowni plenerowych i drążków?

 • Siłownie plenerowe w dalszym ciągu pozostają zamknięte.

Co z zajęciami grupowymi na otwartej przestrzeni np. w parku? Czy mogę zorganizować trening dla chętnych na terenach poza obiektem sportowym? Jaki jest wówczas limit osób? Czy dozwolone będą amatorskie treningi biegowe/kolarskie do 14 osób w terenie?

 • Zorganizowanie grupowych treningów na otwartej przestrzeni, poza obiektami wymienionymi w rozporządzeniu, nie jest możliwe.

UWAGA:

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/sport/etap-iii-od-18-maja-rozporzadzenie-rady-ministrow

Pełny tekst pytań i odpowiedzi:
https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi

Odmrażanie sportu - etap od 4 maja 2020

https://www.gov.pl/web/sport/odmrazanie-sportu–etap-od-4-maja-2020-r–odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania

 

[FRAGMENTY]

 • Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?

Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej. Jeżeli prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.

 • Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?

Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.

 • Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?

Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.

 • Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?

Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.

 • Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?

Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.

 • Kto to jest uprawiony do udostępniania obiektu? 

Jest to podmiot (osoba prawna lub fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem – właściciel albo zarządca (jeśli został ustanowiony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.

 • W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on obowiązek gromadzenia danych osobowych?

Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.

 

Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że:

 1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
 2. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;
 3. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego; 
 4. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 5.  podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
 6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.